Hiển thị tất cả 8 kết quả

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Đầu siết thủy lực 20MXTD 2617 – 26171 N.m

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Đầu siết thủy lực 15 MXTD 2050 – 20501 N.m

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Bơm điện thủy lực cao áp Model: EMP304X-2

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Bơm điện thủy lực cao áp SP2004

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Đầu siết thủy lực 10MXTD (1553 – 15528N.m)

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Đầu siết thủy lực 8MXTD (1072 – 10715 N.m)

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Đầu siết thủy lực 5MXTD (779 – 7789 N.m)

Cho thuê thiết bị siết bu lông MXTD/TORC-STARK

Đầu siết thủy lực 3MXTD (436 – 4364N.m)